STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Přijímací řízení – denní studium

PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2023.

Termíny přijímacích zkoušek – 1. kolo

 • Vážení rodiče, zákonní zástupci, na vaše emailové adresy byla rozeslána pozvánka k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka, která se koná 13. – 14. 4. 2023. Žádáme vás o potvrzení přijetí pozvánky na prijimacky@oaspgsberoun.cz

 • VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ budou zveřejněny pod evidenčním číslem uvedeným na pozvánce.
 • Školní zkoušky (z hudební, jazykové, tělesné a výtvarné výchovy) pouze pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika od 17. dubna 2023, termín bude upřesněn.
 • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ve školním roce 2021_22
 • Tabulka bodů za prospěch pro studijní obor Pedagogické lyceum
 • Na přihlášce je povinné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro vybraný obor vzdělání.

Rozhodnutí o přijetí a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům

CERMAT zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 28. dubna 2023. Ředitel školy do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, tzn. do 30. dubna 2023.
U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů zveřejňuje střední škola na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy.
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.


Přijímací zkoušky školní části na obory vzdělání předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické lyceum

Ředitel školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 353/ 2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/23 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání. Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2023/24 (nástup 4. 9. 2023).

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Základní podmínkou pro přijetí na střední školu je absolvování základního vzdělání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Podmínkou pro přijetí ve všech oborech vzdělání (denní forma a čtyřleté dálkové studium) je absolvování státní části přijímacího řízení. Žáci kombinované (jednoleté a dvouleté) formy vzdělávání tuto část nekonají.

Zdravotní způsobilost: Na základě nařízení vlády č.211/2010 o soustavě oborů vzdělání nemohou být na obor vzdělání „ Předškolní a mimoškolní pedagogika“ přijati žáci s prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity a závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Upozornění: Případné skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče i posudky školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií.


Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Předškolní a mimoškolní pedagogika“:

Žáci se přijímají na základě absolvování jednotné přijímací zkoušky (váha 60 %) a výsledků školní přijímací zkoušky (váha 40 %), získaného součtem bodů ze zkoušek z hudební (max. 20 bodů), výtvarné (max. 20 bodů), tělesné (max. 20 bodů) a jazykové výchovy (max. 15 bodů). Bude přijato 60 žáků.

Podmínky přijetí: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí z matematiky, která je součástí jednotné přijímací zkoušky, získat alespoň 10 bodů a v každé výchově získat minimálně 5 bodů.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Pedagogické lyceum“:

Žáci se přijímají na základě absolvování jednotné přijímací zkoušky (váha 70 %) a průměru známek z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk a dějepis) za první a druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku (váha 30 %). Bude přijato 30 žáků.

Tabulka bodů za prospěch ZDE!

Podmínky přijetí: Aby uchazeč splnil úspěšně zkoušku, musí z matematiky, která je součástí jednotné přijímací zkoušky, získat alespoň 12 bodů. Dále žáci, kteří si chtějí vybrat ve druhém ročníku specializaci tělesná výchova, musí cvičit bez jakéhokoliv omezení.


Obsah přijímacích zkoušek na obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ – denní

Zkouška z hudební výchovy

Ověření hudebních předpokladů, tonálního a rytmického cítění:

 • Zjištění tonálního cítění (interpretace písně ve zvolené i jiné tónině).
 • Zjištění úrovně sluchové analýzy a tónové představivosti.
 • Zjištění smyslu pro rytmus.
 • Video-ukázka. Na nahrávce můžete vidět ideální provedení v podání žákyně 4. ročníku SPgŠ.

Zkouška z tělesné výchovy

 • Jednotlivé gymnastické prvky (kotoul vpřed, vzad, rovnovážný postoj, přemet stranou, stoj na rukou.
 • Test všeobecné pohybové výkonnosti ( leh-sed, skok z místa, hod plným míčem, test obratnosti, šplh na tyči).
 • Video-ukázka. Na nahrávce můžete vidět ideální provedení v podání žákyně 4. ročníku SPgŠ. Přijímací zkoušky nebudou obsahovat BURPEE TEST!

Zkouška z výtvarné výchovy

 • Kresba zátiší (tužka, uhel nebo rudka).
 • Video-ukázka. Na nahrávce můžete vidět ideální provedení v podání žákyně 4. ročníku SPgŠ.

Zkouška z jazykové výchovy

 • Komunikační dovednosti.
 • Hlasitá četba.
 • správná výslovnost.
 • Video-ukázka. Na nahrávce můžete vidět ideální provedení v podání žákyně 4. ročníku SPgŠ.

UPOZORNĚNÍ: Všechny výchovy si žáci mohou vyzkoušet při „zkouškách nanečisto“ v seminářích k přijímacímu řízení, které škola pro uchazeče pořádá. Jejich podoba a způsob organizace v tomto školním roce bude záležet na vývoji epidemické situace a přijatých opatřeních.