STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Praxe

 1. 1. Pedagogická praxe studijního oboru: Předškolní a mimoškolní pedagogika

RÁMCOVÉ POKYNY PRO KONÁNÍ SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE – odkaz

v 1. ročníku– Souvislá pedagogická praxe ve školní družině (3 týdny v květnu – červnu)
ve 2. ročníku– Průběžná pedagogická praxe ve školní družině – 96 hodin
– Souvislá pedagogická praxe v mateřské škole (3 týdny v květnu – červnu)
ve 3. ročníku– Průběžná pedagogická praxe v mateřské škole – 128 hodin
– Souvislá pedagogická praxe v mateřské škole nebo ve speciální mateřské škole, nebo přípravné třídě základní školy (4 týdny v květnu – červnu)
ve 4. ročníku– Souvislá pedagogická praxe probíhá v předškolních zařízeních (MŠ, Spec. MŠ, přípravná třída), ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (ŠD, ŠK, středisko volného času) (4 týdny)

Předmět pedagogická praxe

 • přispívá k rozvoji specifických profesních dovedností budoucích vychovatelek a učitelek mateřských škol (senzomotorických, dramatických, hudebních i výtvarných);
 • se zaměřuje na rozvíjení dovedností pedagogické a sociální komunikace, dovednosti organizovat a vést různorodé, zajímavé aktivity odpovídající věkovým a individuálním zvláštnostem dětí.
 • věnuje pozornost také prohlubování dovedností vztahujících se k pedagogickému projektování, sebereflexi a sebehodnocení žáků.
 • orientuje se na rozvoj osobnostních vlastností žáků, které jsou nezbytné pro zvolenou profesi (sebeovládání, empatie, zodpovědnost, pečlivost, trpělivost, samostatnost, důslednost, takt, tolerance apod.)

 

Pedagogická praxe je organizačně členěna na praxi průběžnou a praxi souvislou.

Průběžná pedagogická praxe

probíhá pravidelně na cvičných zařízeních (školní družiny, mateřské školy) v místě školy ve stanovený den každý týden. Její součástí jsou náslechy a vlastní výstupy žáků. Každý týden se žáci snaží pečlivě na praxi připravit, aby děti zaujali. Snaží se pochopit dětský svět plný her, písniček, mnoha radostí, ale někdy také dětských problémů a „starostí“. A děti? Ty se na naše žáky každý týden znovu a znovu těší.

Souvislá pedagogická praxe

je realizována individuální formou a žáci ji absolvují v místě bydliště v běžných předškolních zařízeních (mateřská škola, speciální mateřská škola, přípravná třída), ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družina, dům dětí a mládeže, školní klub). Zařízení, ve kterém budou žáci vykonávat pedagogickou praxi, si volí na základě svobodného rozhodnutí a se souhlasem vedení pedagogické praxe.

Pedagogickou praxi doplňují odborné exkurze. Studenti navštěvují tyto instituce:

 • alternativní školy (Montessori, Waldorfské, MŠ s programem Začít spolu, Zdravá mateřská škola…)
 • školská zařízení pro zájmové vzdělávání (domy dětí a mládeže, střediska volného času, základní umělecké školy apod.)
 • speciální pedagogická zařízení (domy pro osoby se zdravotním postižením, speciální mateřské školy, základní školy praktické apod.)
 • specializované knihovny a muzea

 

2. Pedagogická praxe studijního oboru: Pedagogické lyceum

Pedagogická praxe je součástí předmětu pedagogika. Žáci ji z větší části absolvují ve 3. ročníku studia (3 týdny v květnu – červnu) v zařízení zaměřeném na volný čas. Dva týdny praxe se pak realizuje ve 4. ročníku (v říjnu nebo listopadu) na pozici asistent pedagoga. Na základě svobodného rozhodnutí si mohou zvolit zařízení (nejlépe v místě bydliště), které by se mělo nejvíce přiblížit představě o budoucím povolání.

Doporučená zařízení pro pedagogickou praxi oboru Pedagogické lyceum:

Ve třetím ročníku

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Dům dětí a mládeže
 • Školní družina a školní klub
 • Středisko volného času

Ve čtvrtém ročníku

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Speciální mateřská škola
 • Základní škola praktická a speciální škola
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením

Při speciálním individuálním výběru je nutné zažádat o posouzení v Komisi pedagogiky a psychologie.

Zpracovala Komise pedagogiky a psychologie