OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium

Přihlášky ke studiu na všechny obory se podávají do 1. března 2021.

PŘIHLÁŠKY ke studiu můžete přinést osobně do školy (každý den od 8.30 do 12.00 hod), nebo poslat poštou.

Ředitel školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 353/ 2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/21 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2021/2022 (nástup 1. 9. 2021).

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Základní podmínkou pro přijetí na střední školu je absolvování základního vzdělání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok.

Podmínkou pro přijetí ve všech oborech vzdělání (denní forma) je absolvování státní části přijímacího řízení.

29. ledna 2021 ředitel školy rozhodl: v případě, že bude počet podaných přihlášek menší, než může škola přijmout, přijímací zkoušky se konat nebudou. To se bude týkat POUZE daných OBORŮ, v nichž nebude dostatečný počet přihlášek.

Upozornění: Případné skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče i posudky školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Obchodní akademie“.

Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky (ČJL a MAT) a průměrného prospěchu ze základní školy (hodnocení za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Bude přijato 60 žáků.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Ekonomické lyceum“.

Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a průměrného prospěchu ze základní školy (hodnocení za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Bude přijato 30 žáků.

Podrobnější informace viz Ustanovení o přijímacím řízení do SŠ ve školském zákoně.

Ke stažení Přihláška ke vzdělání na SŠ