OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Přijímací řízení

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na vaše emailové adresy byla rozeslána pozvánka k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka, která se koná 13. – 14. 4. 2023.

Žádáme vás o potvrzení přijetí pozvánky na prijimacky@oaspgsberoun.cz

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ budou zveřejněny pod evidenčním číslem uvedeným na pozvánce.

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ve školním roce 2021_22

Tabulka bodů za prospěch

Rozhodnutí o přijetí a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům

CERMAT zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 28. dubna 2023. Ředitel školy do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, tzn. do 30. dubna 2023.

U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů zveřejňuje střední škola na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

________________

Ředitel školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 353/ 2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/23 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2023/2024 (nástup 4. 9. 2023).

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Základní podmínkou pro přijetí na střední školu je absolvování základního vzdělání a přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok.

Podmínkou pro přijetí ve všech oborech vzdělání (denní forma) je absolvování státní části přijímacího řízení.

Upozornění: Případné skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče i posudky školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče je nutné doložit originálem, nebo ověřenou kopií.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Obchodní akademie“.

Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky (ČJL a MAT) a průměrného prospěchu ze základní školy (hodnocení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Bude přijato 60 žáků.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů pro obor vzdělání „Ekonomické lyceum“.

Žáci se přijímají na základě absolvování státní části přijímací zkoušky a průměrného prospěchu ze základní školy (hodnocení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Bude přijato 30 žáků.

Podrobnější informace viz Ustanovení o přijímacím řízení do SŠ_2023  ve školském zákoně

Ke stažení Přihláška ke vzdělání na SŠ