OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Tělesná výchova

Cíle

Pohybová aktivita je nedílnou součástí lidského života a dotýká se všech lidí bez ohledu na věk, pohlaví, společenské postavení. Můžeme říci, že se všeobecně těší velkému zájmu.

Učitelé předmětu tělesná výchova se snaží, aby se na naší škole zvýšila pohybová aktivita mládeže a její všestranný rozvoj, protože sport a pohyb slouží k prevenci četných chronických onemocnění, odstranění stresu, přispívá k odpočinku a relaxaci, je vhodným pomocníkem v boji proti nežádoucím sociálním jevům (např. toxikománii, alkoholismu,..). Sport a pohyb pomáhá překonávat i ty nejsložitější životní situace, učí smyslu pro fair play, dodržování pravidel, respektu k ostatním, solidaritě a práci v kolektivu či nezištné pomoci ostatním. Sport je i vhodným prostředkem pro sociální integraci, rozvíjí soběstačnost, sebedůvěru a podporuje rozvoj volních vlastností. Ve školní výuce také pomáhá při zlepšení výkonu v učení naukových předmětů.

To jsou některé z pozitivních vlivů pohybové činnosti, pro které se vyplatí jejich zařazení nejen do školní tělesné výchovy.

Řízení TV

Základní organizační jednotkou je vyučovací hodina, která trvá 45minut. Skupiny pro TV jsou koedukované (společné pro chlapce i dívky).

Bezpečný průběh vyučovacích hodin tělesné výchovy zajišťuje učitel svou přítomností po celou dobu vyučovací hodiny, důsledným uplatňováním obsahu učebních osnov, promyšlenou a účinnou organizací práce, užitím odpovídajících metod a forem. Učitel dbá na dodržování základních hygienických zásad před i po tělesné výchově (např. studenti používají vhodný cvičební úbor, vhodný úbor používá i vyučující).

Obsah učiva

Obsahem učiva TV na naší škole jsou tyto pohybové aktivity: základy atletiky, sportovní hry (košíková, odbíjená, kopaná, florbal, softbal.. ), základy gymnastiky, cvičení na hudbu, kondiční cvičení, plavání (v 1. a 2. ročníku), drobné pohybové hry.

Pro plnění obsahu učiva jsou využívány:

  • A) školní plavecký bazén (20m) – je zde pravidelně kontrolována čistota vody (OHS), vstup do bazénu je možný pouze ve vhodném oděvu.
  • B) tělocvična na sportovní hry (22 x 14m) s umělým povrchem, používaná převážně na míčové hry
  • C) zrcadlový sál – používaný na gymnastiku a kondiční cvičení
  • D) atletický stadion – využívaný na začátku a konci školního roku při vhodném počasí pro základy atletiky
  • E) posilovna – je součástí velké tělocvičny a je využívána nejen při hodinách TV, ale i po vyučování

Rozšiřující možnosti

V průběhu školního roku se konají soutěže tříd či jednotlivců ve vybraných sportovních odvětvích, např. školní atletické závody, plavecké závody, volejbalový turnaj, turnaj v kopané,…

Dále nabízíme studentům možnost účasti na lyžařském zájezdu do rakouských Alp, vodáckém kurzu na Berounce či na dalších pohybových aktivitách podle možností a výběru jednotlivých tříd.

Klasifikační podmínky

Hodnocení žáků vychází z diagnostiky žáků, z poznání jejich předpokladů, aktuálních možností, zdravotního stavu, pohybových zájmů a osobní výkonnosti. Rozhodující pro hodnocení žáků je přístup k předmětu, aktivita při jednotlivých činnostech a individuální změny (dovednostní, výkonové, postojové).

Ke klasifikaci je potřebná 75% aktivní účast při hodinách tělesné výchovy v průběhu pololetí. Neúčast 25% mohou zahrnovat krátkodobé nemoci, drobné úrazy, zapomínání sportovního oděvu, neúčast na plavání v případě menstruačního cyklu a ostatní odůvodněná nepřítomnost.

V případě delší nebo opakované nemoci, při vážnějším úrazu či při delší rekonvalescenci je možná individuální domluva a možnost klasifikace i při nižší účasti.

Za pololetí je odučeno 16 týdnů po 2 hodinách TV, což znamená možnou neúčast na cca 8 hodinách.

Studenti mají možnost průběžně kontrolovat svou docházku. V každém čtvrtletí jsou informováni studenti, kteří mají problémy s docházkou, a mohou chybějícíhodiny doplnit na hodinách k tomu určených.

Uvolnění z TV

Student může být uvolněn z TV na základě lékařského doporučení. Žádost o uvolnění schvaluje ředitel školy, formulář je ke stažení na stránkách školy. K žádosti musí být přiložena zpráva lékaře. Uvolnění je platné na pololetí nebo školní rok a musí být schváleno ředitelem nejpozději měsíc po začátku daného období (konec září/konec ledna).

Částečné uvolnění

Student může být uvolněn z některých částí TV na základě lékařského doporučení. Žádost o uvolnění schvaluje ředitel školy, formulář je ke stažení na stránkách školy. K žádosti musí být přiložena zpráva lékaře. Uvolnění je platné na pololetí nebo školní rok a musí být schváleno ředitelem nejpozději měsíc po začátku daného období (konec září/konec ledna).

Plavání

Vzhledem k přísným hygienickým normám a s ohledem na povinnosti provozovatele bazénů stanovené vyhláškou č. 258/2000 Sb. O hygienických požadavcích a zajištění zdraví a bezpečnosti návštěvníků a možným rizikům plynoucím ze znečištěné vody je chlapcům povolen vstup do bazénu pouze v čistých přilnavých plavkách z nenasákavého, hladkého, pružného, barevně stálého materiálu. Plavky musí být bez kapes a záhybů. Povolené jsou pouze následující typy plavek:

Plavky Plavky2Plavky3

Nepřípustné je užití zejména šortek, trenýrek, spodního prádla a bermud s kapsami nebo kovovými doplňky a ozdobami.

Toto nařízení nabývá platnosti dnem 1. ledna 2013.