OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Školní poradenské pracoviště

V souladu s vyhláškou č.197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních poskytuje naše škola poradenské služby Školním poradenským pracovištěm (ŠPP), které zdarma zajišťuje odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy.

Jako pracovníci ŠPP spolupracujeme zejména se zástupci ředitele školy, s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Samozřejmostí je spolupráce s Pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), případně s dalšími organizacemi. Zaměřujeme se zejména na vytváření dobrého sociálního klimatu školy, prevenci problémů a jejich řešení, na pomoc žákům při obtížích se studiem nebo s osobními problémy. Zároveň poskytujeme také kariérové poradenství.

Pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s žáky ohroženými školním neúspěchem i s žáky nadanými.


Činnost ŠPP zajišťují

Výchovné poradkyně

 • PaedDr. Hana Fechtnerová – na OA
  • email: fechtnerova@oaspgsberoun.cz
  • tel: 311 653 013
  • konzultační hodiny – úterý 13.15 – 15.00 a dále dle domluvy
 • Mgr. Markéta Čermáková
  • email: cermakova@oaspgsberoun.cz
  • konzultační hodiny – dle domluvy

Školní metodičky prevence

 • Ing. Jana Svobodová – na OA                                                                                                 
  • email: svobodova_j@oaspgsberoun.cz
 • Bohuslava Drvotová – na SPgŠ
  • email: drvotova@oaspgsberoun.cz
  • konzultační hodiny – dle domluvy

Kdy byste měli přijít za výchovnou poradkyní:

 • Při problémech osobních, či komunikativních.
 • Při problémech se spolužáky.
 • Při problémech se zvládáním učiva.
 • Při problémech s domácí přípravou do školy.
 • V případě, že se rozhodujete, zda změnit školu.
 • Při rozhodování o dalším studiu.

Co pro vás výchovná poradkyně může udělat:

 • Často stačí promluvit si o problému, aby se našlo jeho řešení.
 • Je možné kontaktovat (s vaším souhlasem) rodiče, rodiče spolužáků, učitele.
 • V případě potřeby lze kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu

Jaká je pracovní náplň výchovné poradkyně:

 • Poskytuje studentům, rodičům, zákonným zástupcům a učitelům informace:

– o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání jejich odborných služeb,
– o otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti studentů v procesu jejich výchovy a vzdělávání,
– o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků,

– o studiu na vyšších odborných a vysokých školách

 • Metodicky usměrňuje informační činnost třídních učitelů ve výše uvedených oblastech.
 • Zabezpečuje na škole konzultační službu pro studenty, rodiče, zákonné zástupce a učitele.
 • Eviduje studenty se specifickými poruchami učení a chování, včetně studentů z jiného kulturního prostředí a studentů se sociálním znevýhodněním, kontroluje platnost vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny.
 • Průběžně a dlouhodobě pečuje o studenty s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování
 • Spolupracuje s ostatními pedagogy v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • Podílí se na organizaci a průběhu dnů otevřených dveří, navštěvuje ZŠ v souvislosti s informování žáků a jejich rodičů o možnostech studia na naší škole.
 • Spolupracuje s ředitelem školy, je členem vedení školy.

Výchovnou poradkyní na ekonomických oborech je PaedDr. Hana Fechtnerová

Kdykoliv se na ni můžete obrátit a domluvit si schůzku, buď osobně nebo na telefon, či email.

PLÁN PRÁCE výchovné poradkyně