OBCHODNÍ AKADEMIEU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Změna maturity

Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – viz Metodika k novele vyhlášky č.177

Maturitní zkouška 2024

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program).

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Nový model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce.

MATURITNÍ ZKOUŠKAPOVINNÉ ZKOUŠKYNEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )
 

SPOLEČNÁ ČÁST

 

český jazyk a literatura

cizí jazyk
cizí jazyk, nebo matematikamatematika
matematika rozšiřující
PROFILOVÁ ČÁST 

český jazyk a literatura

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 30. listopadu 2023 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2024 pro podzimní zkušební období

Společná část

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2021/2022 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. S výjimkou zkušebního předmětu matematika rozšiřující, pro který byl katalog požadavků vydán na podzim 2020, jsou zkoušky koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků:

  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Didaktické testy se budou konat v období od čtvrtku 2. května 2024 do úterý 7. května 2024. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2024.

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného oboru vzdělávání. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky na příslušné střední škole jsou plně v kompetenci ředitele školy.

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Na základě návrhu předmětové komise ČJL vyhlašuje ředitel školy pravidla, požadavky a způsoby hodnocení pro profilovou část maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury:
1. PÍSEMNÁ SLOHOVÁ PRÁCE
– požadavky: min. 250 slov, čas zpracování minimálně 110 minut včetně zadávání, možno používat Pravidla českého pravopisu
– výběr ze 4 témat
– hodnotí se ZNÁMKOU
HODNOCENÍ SLOHOVÉ PRÁCE: výsledná známka bude vypočítána aritmetickým průměrem na základě hodnocení jednotlivých kritérií ŽÁCI Žáci PUP: Prodloužení času na vypracování, případně úprava hodnocení dle stupně postižení
– váha známky 40% výsledné

2. ÚSTNÍ ZKOUŠKA
– obsahuje oblast uměleckou a slohovou
– žák si vybírá ze školního seznamu literárních děl 20 děl dle daných kritérií:

Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 díla
Světová a česká literatura 19. století – minimálně 3 díla
Světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 díla
Česká literatura 20. a 21. století- minimálně 5 děl

Minimálně dvěma díly musí být zastoupena próza, poezie, drama.
Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora.

– závazný seznam četby odevzdá nejpozději do konce března kalendářního roku, ve kterém maturuje. Pokud seznam nedodá, losuje ze seznamu veškerých nabízených.
Čas na přípravu – 15 minut, doba zkoušení – 15 minut
HODNOCENÍ dle stanovených kritérií, výsledná známka dle aritmetického průměru.
Žáci PUP: prodloužení doby přípravy, případně úprava hodnocení dle stupně postižení
– váha známky 60% výsledné