JAZYKOVÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Státní zkouška

O státních jazykových zkouškách (dále SJZ) na státních jazykových školách (dále SJŠ) se lze podrobně informovat ve vyhlášce 33/2005 Sb. ze dne 6. ledna 2005.

Státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální (pro obor překladatelský a tlumočnický).

Dokladem o úspěšném vykonání SJZ je vysvědčení.

Základní SJZ lze konat po dovršení 15 let. Může ji vykonat i občan, který jazykovou školu nenavštěvoval.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun koná SJZ v jarním a podzimním termínu. Je možno se k ní přihlásit pro jarní termín nejpozději do 31. března a pro podzimní termín do 30. září na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na www.informace@oaberoun.cz. Přihlášku je nutné vytisknout, nalepit na ni stokorunový kolek a odeslat na adresu naší školy.

O termínu konání SJZ vyrozumí SJŠ kandidáta nejméně 3 týdny před jejím konáním. Počet přihlášek je omezen kapacitou SJŠ.

Cena základní SJZ je 3 000,- Kč + 100,- Kč za kolek, který se nalepí na přihlášku. Úplata se vrací pouze v případě, že se posluchač odhlásí do zahájení písemné zkoušky. Nedostaví-li se uchazeč ke zkoušce bez omluvy nebo bez žádosti o přeložení, úplata se nevrací. SJZ může pak vykonat v následujícím termínu, za který úplatu již neplatí. Opakuje-li kandidát SJZ, zaplatí za tuto zkoušku znovu.

SJZ řídí zkušební komise. Předsedu komise jmenuje KÚ Středočeského kraje pro jarní i podzimní období. Další dva členy komise jmenuje ředitel OA, SPgŠ a JŠ.

Obsah základní SJZ je zaměřen na otázky denního života, základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a dané jazykové oblasti.
Kandidát má prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka v rozsahu stanoveném učebními osnovami pro základní kurz na SJŠ. Požaduje se znalost přibližně 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a části ústní. Obsah písemné části se stanoví celostátně.

Písemná část státní jazykové zkoušky základní

U kandidáta se ověřuje

 • stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 600 – 800 slov
 • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 • stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 5 – 6 minut
 • schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v prvních dvou bodech lze používat slovník.

Ústní část státní jazykové zkoušky základní

Ústní část SJZ se koná 14 dní po zkoušce písemné.

U uchazeče se ověřuje:

 • schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
 • dovednost plynně hovořit o daných tématech

Ústní část zkoušky trvá 15 – 20 minut. Uchazeči, který u ústní části nevyhověl, může komise pro SJZ povolit opakování této části zkoušky, jestliže část část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování je možné v nejbližším termínu základní SJZ. Uchazeč při opakování ústní části SJZ uhradí Kč 500,-.

U ústní částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

 • Rodina
 • Společenský styk
 • Bydlení
 • Město, v němž žijeme
 • Práce a zaměstnání
 • Volný čas a jeho organizace
 • Příroda
 • Ekologické problémy
 • Cestování
 • Oblékání
 • Péče o zdraví
 • Vzdělávání
 • Dnešní svět

Výsledek písemných i ústních částí státních jazykových zkoušek a jejich dílčích složek se klasifikuje stupni:

1výborně
2velmi dobře
3dobře
4nevyhověl(a)

Uchazeč, který při písemné části státní jazykové zkoušky byl klasifikován stupněm 4 – nevyhověl, nekoná ústní část státní jazykové zkoušky, za kterou se část úplaty nevrací.

Podle celkového výsledku písemné a ústní části zkoušky je uchazeč hodnocen takto:

 • prospěl s vyznamenáním
 • prospěl velmi dobře
 • prospěl
 • neprospěl