JAZYKOVÁ ŠKOLAU Stadionu 486, 266 37 Beroun

Organizace vyučování

Na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 526/92 Sb., zákona MŠMT č. 561/2004 § 112 a vyhlášky 33/2005 Sb. byl vydán Vnitřní řád Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Organizace vyučování

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu.

Organizace školního roku je stejná jako na základních a středních školách.

Nejvyšší počet skupiny je 18 žáků, nejnižší určí ředitel školy v příslušném školním roce.

Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz, který se dělí na skupiny. Nejvyšší počet je 18 žáků ve skupině, nejnižší určí ředitel v příslušném školním roce.

Kurzy
Základní420 vyučovacích hodin, rozdělených na 4 roky, tzn. 105 hodin ročně při 3 hodinách výuky týdně (35 týdnů) – Osvojení základů jazyka.
Střední280 – 315 hodin – Prohloubení a rozšíření znalostí jazyka.
Přípravný65 hodin v příslušném školním roce – Příprava ke státní jazykové zkoušce.
Konverzační I.Navazuje na základní kurz – 280 – 350 hodin
Konverzační II.Navazuje na základní kurz – 140 – 280 hodin

V daném školním roce se při 3 hodinové výuce odučí 105 hod a při 2 hodinové výuce 70 hod.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Ústně se hodnotí studijní výsledky žáků na konci každého pololetí.

Při úspěšném zakončení kurzu vydá jazyková škola žákům OSVĚDČENÍ s uvedením prospěchu. Žákům ZŠ a SŠ se vydá OSVĚDČENÍ s uvedením prospěchu na konci každého školního roku.

Klasifikace1výborně
2velmi dobře
3dobře
4nevyhověl(a)

Do následujícího ročníku nemůže být zapsán žák, který byl klasifikován 4 – nevyhověl.

Práva a povinnosti žáků

  • Žák je povinen respektovat zásady a pravidla slušného chování ve škole.
  • Povinností žáků je přezouvat se.
  • Se školním majetkem je nutno zacházet šetrně, aby nedošlo ke zbytečnému znehodnocení. Při úmyslném poškození nebo zničení jsou žáci povinni škodu nahradit.
  • Žákům se zakazuje kouření v budově školy.
  • Žáci mohou využívat automat na nápoje umístěný v přízemí Obchodní akademie.