Obchodní akademie, Střední pedagogická škola aJazyková škola s p. s. j. z, Beroun

Aktuality

Na základě usnesení vlády od 4. ledna 2021 probíhá na středních školách ve všech ročnících DISTANČNÍ VÝUKA, která tak pokračuje i v průběhu května 2021. 

Povoleny jsou individuální konzultace/zkoušení ve škole (1 žák a 1 pedagog) i opravné/dodatečné zkoušky (při komisionálním zkoušení 1 žák a 3 pedagogové).

Informace pro MATURANTY o termínech – viz záložka Maturity – Termíny 

Informace pro ubytované v DOMOVĚ MLÁDEŽE

Věci si můžete vyzvednout ve čtvrtek 13. a v pátek 14. května 2021 vždy od 8 do 12 hod. Maturantky se v tomto termínu vystěhují a odevzdají klíče.

Maturantky mají možnost během praktických maturitních zkoušek ubytování (přespání) v DM v květnu ze 16. na 17., z 18. na 19. a z 19. na 20. vždy od 19.00 hod. Poplatek za noc Kč 100,- (úhrada při příjezdu). Zájemkyně se nahlásí PŘEDEM na bonkova@oaspgsberoun.cz. Nutný test ATG/PCR (vhodné přinést již s sebou, popř. bude proveden na místě). 


Informace pro UCHAZEČE a jejich zákonné zástupce

CERMAT zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 19. května 2021 (v případě náhradních termínů 14. června 2021). Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů 20. května 2021.

U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů zveřejňuje střední škola na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Podrobnější informace viz Ustanovení o přijímacím řízení do SŠ ve školském zákoně a PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na OA a SPgŠ.


Pro všechny účastníky vyučování platí povinnost NOSIT RESPIRÁTORY a dodržovat hygienická pravidla po celou dobu pobytu ve škole.

Ze života školy